Απώλεια βάρους mandeville la.

απώλεια βάρους mandeville la

Περιλαµβάνει συζήτηση τηςβιοφυσικής των αλληλεπιδράσεων, περιλήψεις του εργαστηριακών και των ανθρώπινωνερευνών, πληροφορίες για τα πρότυπα, και βιβλιογραφία. Τελευταία ενηµέρωση: 13 Μαρτίου Έκδοση: 9. Απόδοση στα ΕλληνικάΒασίλειος Β. Ελέγξατε την ηµεροµηνία "τελευταίας ενηµέρωσης" ανωτέρω. John Moulder, χωρίς όµως να έχει ελεγχθεί από πλευράς του, για τηνακρίβειά της. Οι "νέες έρευνες", που απώλεια βάρους mandeville la συσχέτιση πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας και καρκίνου.

Επαγγελµατική έκθεση απώλεια βάρους mandeville la πεδία βιοµηχανικής συχνότητας και καρκίνος. Πεδία βιοµηχανικής συχνότητας και καρκίνος µαστού.

Παλµικά ηλεκτρικά πεδία και καρκίνος πνευµόνων. Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και καρκίνος. Η έρευνα του NCIγραµµών µεταφοράς και παιδικής λευχαιµίας. Οι Καναδικές έρευνες τουγραµµών µεταφοράς και παιδικής λευχαιµίας.

Οι Βρετανικές έρευνες γραµµών µεταφοράς και παιδικής λευχαιµίας. Υποδείξεις οµάδων εµπειρογνωµόνων. Ειδικές οδηγίες έκθεσης για ανθρώπους µε καρδιακούς βηµατοδότες. Η αναφορά της πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Ποιος εξοπλισµός απαιτείται για την µέτρηση των µαγνητικών πεδίων απώλεια βάρους mandeville la συχνότητας; Πεδία χαµηλής συχνότητος, εκτός ηµιτονοειδών πεδίων συχνότητος ισχύος. Στατικά ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία.

Ραδιοσυχνότητες και Μικροκύµατα. Η γνώµη ότι η έκθεση σε ραδόνιο και άλλες χηµικά καρκινογόνα αυξάνεται από την παρουσίαηλεκτρικών πεδίων υψηλής τάσεως. Είναι µερικοί άνθρωποι ευαίσθητοι αλλεργικοί στην παρουσία πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας; Ανασκοπήσεις των βιολογικών και επιπτώσεων στην υγεία των πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας.

Ανασκοπήσεις της επιδηµιολογίας της έκθεσης σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας. Ανασκοπήσεις της έκθεσης σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας σε οικιστικές περιοχές.

Ανασκοπήσεις της επιδηµιολογίας της επαγγελµατικής έκθεσης σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας 99E. Ανθρώπινες έρευνες σχετικές µε την έκθεση σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας και καρκίνου. Βιοφυσική και δοσιµετρία των πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας. Εργαστηριακές έρευνες των πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας και καρκίνου. Εργαστηριακές έρευνες σχετικές έµµεσα µε τα πεδία βιοµηχανικής συχνότητας και καρκίνου. Έρευνες των πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας και αναπαραγωγικής τοξικότητας.

Ανασκοπήσεις εργαστηριακών ερευνών πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας. Κανονισµοί και πρότυπα για τις πηγές ιονίζουσας και µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικήςενέργειας.

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος

Κάποια στοιχεία γενοτοξικότηταςδιαπιστώθηκαν, κάτω από ειδικές συνθήκες και για µερικά οριακά σηµεία, σε µερικέςσειρές κυττάρων. Το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας δεν έχει εµφανισθεί ακόµα στηνσυνεξεταζόµενη βιβλιογραφία.

Η αναφορά συνοψίζεται στο τέλος της ερωτήσεως 16C. Σε µια συνεχήπαρακολούθηση του C72ο Greeland αναφέρει ότι, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι αβεβαιότητες,η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σηµαντική. A2 είναι µιαπαραποµπή στην υπ' αριθµό 2 αναφορά, στο τµήµα Α της Βιβλιογραφίας.

Υπάρχει ανησυχία για την σχέση γραµµών µεταφοράς και καρκίνου;Το ενδιαφέρον για τις γραµµές µεταφοράς και τον πόσο καιρό να χάσουν βάρος χωρίς ζάχαρη προέρχεται κυρίως από µελέτεςανθρώπων, που κατοικούν πλησίον γραµµών µεταφοράς 12 και ανθρώπων, που εργάζονται σε"ηλεκτρικά" επαγγέλµατα Μερικές απ' αυτές τις µελέτες εµφανίζονται να δείχνουν µιααδύναµη σχέση µεταξύ της έκθεσης σε µαγνητικά πεδία βιοµηχανικής συχνότητας και µερικώνπεριστατικών ανάπτυξης καρκίνου.

Υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία στους ανθρώπους για την καρκινογένεση των εξαιρετικάχαµηλής συχνότητας µαγνητικών πεδίων, σε σχέση µε όλους τους άλλους καρκίνους [και]υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία στους ανθρώπους απώλεια βάρους mandeville la την καρκινογένεση των εξαιρετικάχαµηλής συχνότητας ηλεκτρικών πεδίων.

Κανένασυνεπές σχήµα βιολογικών αποτελεσµάτων από έκθεση [σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας]δεν έχει προκύψει από τις εργαστηριακές µελέτες ζώων ή κυττάρων. Ωστόσο, οιεπιδηµιολογικές µελέτες … είχαν παρουσιάσει αρκετά συνεπές σχήµα σχετικής δυνατότητας[της έκθεσης σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας] για έναν µικρό αυξηµένο κίνδυνολευχαιµίας σε παιδιά και χρόνιας λεµφοκυτταρικής λευχαιµίας σε ενήλικες Για τηνλευχαιµία, είτε παιδικής ηλικίας είτε ενηλίκων, η ερµηνεία των επιδηµιολογικών συµπερασµάτωνείναι δύσκολη, λόγω της απουσίας υποστήριξης απώλεια βάρους mandeville la εργαστηριακών στοιχείωνή µιας επιστηµονικής εξήγησης σύνδεσης [της έκθεσης σε πεδία βιοµηχανικήςσυχνότητας] µε λευχαιµία.

Το Βρετανικό Εθνικό Συµβούλιο Προστασίας από την Ραδιενέργεια NRPB12"Τα επιδηµιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η έκθεση στα µαγνητικά πεδία βιοµηχανικήςσυχνότητας, άνω των 0,4 µT 4 mGσυνδέεται µε έναν απόλυτα απώλεια βάρους mandeville la αυξηµένοκίνδυνο λευχαιµίας στα παιδιά Ωστόσο, τα επιδηµιολογικά στοιχεία δεν είναι αρκετάισχυρά να δικαιολογήσουν ένα σταθερό συµπέρασµα ότι τα πεδία [µαγνητικά, βιοµηχανικήςσυχνότητας] προκαλούν λευχαιµία στα παιδιά.

Υπάρχουν λίγα στοιχεία για να αποδείξουν Τα αποτελέσµατατων επιδηµιολογικών µελετών, τα οποία ανασκοπούνται από οµάδες εµπειρογνωµόνωνξεχωριστά ή συγκεντρωτικά, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση γιανα θεσπισθούν ποσοτικοί περιορισµοί έκθεσης σε πεδία [µαγνητικά, βιοµηχανικήςσυχνότητας].

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας ΗM των γραµ-µών µεταφοράς και άλλων µορφών ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας, όπως τα µικροκύµαταή οι ακτίνες X;Οι ακτίνες X, η υπεριώδης ακτινοβολία UVη υπέρυθρη ακτινοβολία IRτα µικροκύµατα ΜWη ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας RF και τα µαγνητικά πεδία από τα συστήµατα ηλεκτρικήςενέργειας είναι όλα µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος ΗM.

Οι περιοχές τουηλεκτροµαγνητικού φάσµατος χαρακτηρίζονται από την συχνότητα ή το µήκος κύµατός τους. Ησυχνότητα και το µήκος κύµατος συσχετίζονται, και καθώς η απώλεια βάρους mandeville la αυξάνεται το µήκος κύ-µατος µειώνεται.

Το Ηλεκτροµαγνητικό ΦάσµαΤα πεδία βιοµηχανικής συχνότητας στις ΗΠΑ ταλαντούνται 60 φορές ανά δευτερόλεπτο 60Hzµε αντίστοιχο µήκος κύµατος 5. Η ηλεκτρική ενέργεια, στο µεγαλύτερο µέρος τουυπόλοιπου απώλεια βάρους mandeville la µεταφέρεται στα 50 Hz.

Οι ραδιοφωνικές εκποµπές AM έχουν συχνότητεςγύρω στα 10 6 1. Οιακτίνες X έχουν συχνότητες άνω των 10 15 Hz, και µήκη κύµατος λιγότερο από n. Η έκφραση "ΕMF" ΗΜΠ αποφεύγεται, δεδοµένου ότιείναι ένας ανακριβής όρος, που θα µπορούσε να ισχύσει για πολλούς πολύ διαφορετικούς τύπουςπεδίων, και επειδή ο όρος έχει µια — από µακρού υφιστάµενη — χρήση στην φυσική, για ναυποδηλώσει µια εξ ολοκλήρου διαφορετική ποσότητα, την απώλεια βάρους mandeville la δύναµη.

Οι όροι"ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία" και "µη ιονίζουσα ακτινοβολία" αποφεύγονται, δεδοµένου ότι οιπηγές βιοµηχανικής συχνότητας δεν παράγουν καµία αξιόλογη ακτινοβολία. Οι διαφορετικοί τύποι ηλεκτροµαγνητικών πηγών προκαλούν διαφορετικά βιολογικάαποτελέσµατα;Η αλληλεπίδραση του βιολογικού υλικού µε µια ηλεκτροµαγνητική πηγή, εξαρτάται από την συχνότητατης πηγής.

απώλεια βάρους mandeville la barney ειλικρινή απώλεια βάρους

Μιλάµε συνήθως για το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, ως να παρήγαγε κύµαταενέργειας. Ωστόσο, µερικές φορές η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια δρα ως σωµατίδια απώλεια βάρους mandeville la όχι ωςκύµατα, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες. Η φύση των σωµατιδίων της ηλεκτροµαγνητικήςενέργειας είναι σηµαντική, επειδή η ενέργεια ανά σωµατίδιο ή φωτόνια, όπως ονοµάζονται ,είναι αυτή, που καθορίζει τα βιολογικά αποτελέσµατα της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας Α4.

Στις πολύ υψηλές συχνότητες, χαρακτηριστικές των υπεριωδών UV και των ακτινών X Το τµήµα µη ιονίζουσας ακτινοβολίας του φάσµατος, το οποίο µπορεί να υποδιαιρεθεί:α. Το τµήµα οπτικής ακτινοβολίας, όπου µπορεί να εµφανισθεί διέγερση ηλεκτρονίων υπεριώδες φως, ορατό φως, υπέρυθρο φως.

απώλεια βάρους mandeville la

Το τµήµα όπου το µήκος κύµατος είναι µικρότερο από το σώµα, και µπορεί να εµφανισθείθέρµανση µέσω επαγόµενων ρευµάτων µικροκύµατα και ακτινοβολία υψηλώνραδιοσυχνοτήτων. Το τµήµα όπου το µήκος κύµατος είναι πολύ µεγαλύτερο από το σώµα, και σπάνιαεµφανίζεται απώλεια βάρους mandeville la µέσω επαγόµενων ρευµάτων ακτινοβολία χαµηλών ραδιοσυχνοτήτων,πεδία βιοµηχανικής συχνότητας και στατικά πεδία.

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και ηλεκτροµαγνητικούπεδίου;Γενικά, οι ηλεκτροµαγνητικές πηγές παράγουν ακτινοβολούµενη ενέργεια ακτινοβολίααλλάκαι — µη ακτινοβολούµενα — πεδία.

Η ακτινοβολία οδεύει µακριά από την πηγή της, και συνεχίζεινα υπάρχει, ακόµα κι όταν παύσει η πηγή. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδίαυπάρχουν γύρω από µια πηγή ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας και δεν οδεύουν στον χώρο, αλλάπαύουν να υπάρχουν όταν παύει η πηγή ενέργειας.

Η λειτουργία της βασίζεται στην ουσιαστική Ιατρική Συνέργεια.

Εν αντιθέσει µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία,στην οποία τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία είναι αλληλένδετα. Οι γραµµές µεταφοράς παράγουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία;Για να είναι µια κεραία αποτελεσµατική πηγή ακτινοβολίας, πρέπει να έχει µήκος συγκρίσιµο µετο µήκος κύµατός της.

Οι πηγές βιοµηχανικής συχνότητας είναι σαφώς πάρα πολύ µικρές, ενσυγκρίσει µε το µήκος κύµατός τους 5. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει απώλεια ισχύος κατά την µεταφορά. Υπάρχουν απώλειαςστις γραµµές µεταφοράς, που δεν έχουν ουδεµία σχέση µε "ακτινοβολία" υπό την έννοια, πουχρησιµοποιείται στην ηλεκτροµαγνητική θεωρία. Ένα µεγάλο µέρος της απώλειας ενέργειαςείναι αποτέλεσµα θέρµανσης των αγωγών. Σε οξεία αντίθεση µε τις κεραίες ραδιοσυχνότηταςκαι µικροκυµάτων, οι οποίες "χάνουν" την ενέργεια στο διάστηµα µε την ακτινοβολία.

Επιπλέον,υπάρχουν πολλοί τρόποι µεταφοράς ενέργειας, που δεν περιλαµβάνουν ακτινοβολία: ταηλεκτρικά κυκλώµατα το κάνουν συνεχώς. Προκαλούν βιολογικά αποτελέσµατα οι ιονίζουσες ηλεκτροµαγνητικές πηγές;Η ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία φέρει αρκετή ενέργεια ανά φωτόνιο, ώστε νασπάσει τους δεσµούς στο γενετικό υλικό του κυττάρου, το DNA.

Σοβαρή βλάβη στο DNA,µπορεί να σκοτώσει τα κύτταρα, µε συνέπεια βλάβη του ιστού ή ακόµη και τον θάνατο. Μικρότερηβλάβη στο Απώλεια βάρους mandeville la, µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµες αλλαγές, που µπορεί να προκαλέσουνκαρκίνο.

Εάν αυτές οι αλλαγές εµφανίζονται σε αναπαραγωγικά κύτταρα, µπορεί επίσης ναοδηγήσουν σε κληρονοµικές αλλαγές µεταλλάξεις. Όλοι οι γνωστοί κίνδυνοι ανθρώπινηςυγείας, από την έκθεση στην περιοχή ιονισµού του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, είναι 15αποτέλεσµα θραύσεως των χηµικών δεσµών στο DNA. Για τις συχνότητες κάτω του σκληρούυπεριώδους UVβλάβη στο DNA δεν εµφανίζεται, επειδή τα φωτόνια δεν έχουν αρκετήενέργεια για να σπάσουν τους χηµικούς δεσµούς.

Προκαλούν βιολογικά αποτελέσµατα η ραδιοακτινοβολία και τα µικροκύµατα;Κύριος µηχανισµός, µε τον οποίο η ραδιοακτινοβολία ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας και ταµικροκύµατα προκαλούν βιολογικά αποτελέσµατα, είναι η θέρµανση θερµικά αποτελέσµατα.

Η θέρµανση µπορεί να σκοτώσει τα κύτταρα. Εάν αρκετά κύτταρα καταστραφούν, µπορεί ναεµφανιστούν εγκαύµατα και άλλες µορφές µακροπρόθεσµης ή ενδεχοµένως µόνιµης βλάβηςιστού. Τα κύτταρα που δεν σκοτώνονται µε την θέρµανση, επιστρέφουν βαθµιαία σε κανονικήµορφή, αφότου παύει η θέρµανση. Μόνιµη µη θανατηφόρα κυτταρική βλάβη δεν είναι γνωστόεάν εµφανίζεται.

Σε ολόκληρο το ζωικό επίπεδο, ο τραυµατισµός ιστού και άλλα θερµικώς προκληθέντααποτελέσµατα µπορούν να αναµένονται, όταν το ποσό ενέργειας, που απορροφάταιαπό το ζώο, είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού θερµότητας που παράγεται από τις κανονικές σω-µατικές λειτουργίες.

Μερικές από αυτές τις θερµικές επιδράσεις 9 είναι πολύ λεπτές, και δεναντιπροσωπεύουν βιολογικούς κινδύνους Α4.

απώλεια βάρους mandeville la sony xperia σώμα λεπτό

Υπάρχουν καλά-αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας για να αποτραπεί η σηµαντική θερµικήβλάβη στα άτοµα που εκτίθενται στην ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας και τα µικροκύµατα,καθώς επίσης και στα άτοµα που εκτίθενται στα λέιζερ, απώλεια βάρους mandeville la υπέρυθρο IR και το υπεριώδες UV φως Μ1. Προκαλούν βιολογικά αποτελέσµατα τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία βιοµηχανικήςσυχνότητας;Τα ηλεκτρικά πεδία, που συνδέονται µε τις πηγές βιοµηχανικής συχνότητας, παράγονται από τηνύπαρξη τάσεως και ανεξάρτητα από την ροή ρεύµατος.

Αυτά τα ηλεκτρικά πεδία έχουν πολύµικρή δυνατότητα να διαπεράσουν τα κτίρια ή ακόµα και το δέρµα.

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος

Τα µαγνητικά πεδία, πουσυνδέονται µε τις πηγές βιοµηχανικής συχνότητας, δηµιουργούνται µόνο όταν ρέει το ρεύµα. Από αυτά τα µαγνητικά πεδία είναι δύσκολο να προστατευθεί κανείς, γιατί διαπερνούν εύκολατα κτίρια και τους ανθρώπους.

πηγαίνει poop βοηθήσει να χάσετε βάρος χάνουν 5 σωματικό λίπος σε 2 εβδομάδες

Επειδή απώλεια βάρους mandeville la ηλεκτρικά πεδία βιοµηχανικής συχνότητας δεν διαπερνούντο σώµα, γενικά υποτίθεται ότι οποιαδήποτε βιολογική επίδραση από την οικιστικήέκθεση σε πεδία βιοµηχανικής συχνότητας, πρέπει να οφείλεται στην µαγνητική συνιστώσα τουπεδίου, ή στα µαγνητικά πεδία και τα ρεύµατα, που τα ηλεκτρικά πεδία προκαλούν στο σώµα Α4. Το επιχείρηµα ότι τα βιολογικά αποτελέσµατα των πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας πρέπει ναοφείλονται στην µαγνητική συνιστώσα του πεδίου, αποτέλεσε το αντικείµενο κάποιας συζήτησηςπρος το τέλος της δεκαετίας του '90 Α5.

Ειδικότερα, ο King F18 υποστήριξε ότι τα ηλεκτρικάπεδία των γραµµών µεταφοράς διαπερνούν τα περισσότερα κτίρια και ότι τα ηλεκτρικά ρεύµατα,που προκαλούνται απ' αυτά στο σώµα, µπορεί να είναι µεγαλύτερα από εκείνα που προκαλούνταιαπό τα µαγνητικά πεδία γραµµών µεταφοράς 16G, 19L. Στις συχνότητες ισχύος, η ενέργεια φωτονίων είναι κατά ένα παράγοντα 10 10 µικρότερη απόαυτήν, που απαιτείται για να διαρρήξει ακόµη και τον πιο αδύνατο χηµικό δεσµό.

Υπάρχουν,ωστόσο, καθιερωµένοι µηχανισµοί, µε τους οποίους τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία βιοµηχανικήςσυχνότητας θα µπορούσαν να παράγουν βιολογικά αποτελέσµατα χωρίς διάρρηξη τωνχηµικών δεσµών A4, F1, F15, M4, M7, M8. Τα ηλεκτρικά πεδία βιοµηχανικής συχνότητας µπορούν ναασκήσουν δυνάµεις σε φορτισµένα ή µη µόρια απώλεια βάρους mandeville la κυτταρικές δοµές µέσα σε έναν ιστό. Στα όριατης ζώνης δουλείας τα πεδία είναι 0,1 ÷ 1,0 µΤ και ÷ 1.

Στην πραγµατικότητα ταµαγνητικά πεδία εξαρτώνται από την απόσταση, την τάση, τον σχεδιασµό της γραµµής και τοδιερχόµενο ρεύµα. Αντίστοιχα τα ηλεκτρικά πεδία επηρεάζονται µόνο από την απώλεια βάρους mandeville la, τηντάση και το απώλεια βάρους mandeville la της γραµµής, όχι όµως και από την ροή του ρεύµατος F5. Οι συσκευές που έχουν τα υψηλότερα µαγνητικά πεδία είναι εκείνες µε υψηλά ρεύµατα ήµεγάλες ηλεκτρικές µηχανές π.

Τα ηλεκτρικάρολόγια και τα ραδιο-ξυπνητήρια, που έχουν αναφερθεί ως σηµαντικές πηγές νυχτερινήςέκθεσης των παιδιών, δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλά µαγνητικά πεδία 0,04 ÷ 0,06 µΤ στα 50 εκ. Τα πεδία των ηλεκτρικών συσκευών µειώνονται γρήγορα µε την απόσταση F5, F Από τις συσκευέςπου αξιολογήθηκαν σε βρετανικές κατοικίες, µόνο οι φούρνοι µικροκυµάτων, τα πλυντήριαρούχων και πιάτων και τα ανοιχτήρια, παρήγαγαν πεδία µεγαλύτερα από 0,20 µΤ στο 1µέτρο F Μια ανάλυση επιπέδων των πεδίων βιοµηχανικής συχνότητας σε ισπανικά σχολείαπρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, παρουσίασε ένα µέσο επίπεδο στις αίθουσες διδασκαλίας 0, µΤ 0,12 mG µε ένα µέγιστο 0,88 µΤ 8,8 mG F Επειδή τα ηλεκτρικά πεδία των γραµµών έχουν µικρή δυνατότητα να διαπεράσουν τα κτίρια,υπάρχει αδύναµος συσχετισµός µεταξύ ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου µέσα στα κατοικίες.

Ειδικότερα, ενώ τα µαγνητικά πεδία ανυψώνονται µέσα στα κτίρια κοντά σε ηλεκτροφόρουςαγωγούς, τα ηλεκτρικά πεδία δεν εµφανίζονται να είναι κατά απώλεια βάρους mandeville la ίδιο ανυψωµένα C11, C Έχουν αναφερθεί επαγγελµατικές εκθέσεις άνω των µΤ και 5. Στα "ηλεκτρικά" επαγγέλµατα οι χαρακτηριστικέςµέσες εκθέσεις κυµαίνονται από 0,5 ÷ 4 µΤ και ÷ 2. Η έκθεση σταηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία βιοµηχανικής συχνότητας κακώς συσχετίζεται µε τα επαγγελµατικάόρια F8.

Τα ηλεκτρικά τραίνα µπορεί επίσης να είναι µια σηµαντική πηγή έκθεσης, όπως και τα πεδίαβιοµηχανικής συχνότητας, στο ύψος των καθισµάτων των επιβατηγών αυτοκινήτων, µπορεί ναείναι υψηλά, έως 60 µΤ F Μπορούν να περιορισθούν τα πεδία βιοµηχανικής συχνότητας σε κατοικίες καιχώρους εργασίας;Υπάρχουν τεχνικές της εφαρµοσµένης µηχανικής, οι οποίες µπορούν να εφαρµοσθούν για τονπεριορισµό της παραγωγής των µαγνητικών πεδίων από τις γραµµές µεταφοράς, τους υποσταθ-µούς, τους µετασχηµατιστές, ακόµη και από την οικιακή καλωδίωση και τις οικιακές συσκευές.

Μετά την παραγωγή των πεδίων, όµως, η προστασία είναι πολύ δύσκολη.

Ίσως σας ενδιαφέρει