R1 λίπος καυστήρα, /1 a. b c. d e. f g h - PDF Free Download

EUR-Lex Access to European Union law

B Πριν αρ ίσετε την r1 λίπος καυστήρα διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï r1 λίπος καυστήρα ρεύµατïς r1 λίπος καυστήρα τï δίκτυï ασφάλεια, διακüπτης LS. B Ανïίîτε τïν πίνακα σύνδεσης. Η συσκευή παραδίδεται µ ένα σταθερά συνδεµένï, εîïπλισµένï µε φις ηλεκτρικü καλώδιï. B Συνδέστε τï ηλεκτρικü καλώδιï µε µια γειωµένη πρίæα. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο µε φις συµπαραδίδεται µαζί µε το θερµοσίφωνα. Γι αυτό καλέστε έναν τεχνικό από τη Junkers µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα προσαρµογής.

Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης. Είναι για χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος.

Για τη σύνδεση χρειάζεται ένα NTC αισθητήρας θερµοκρασίας µε καλώδιο σύνδεσης κι ένα κατάλληλο βύσµα για την πλακέτα. Η κεφαλή του αισθητήρα έχει διάµετρο 6 χιλιοστά και τοποθετείται σ ένα φορέα. B Σε περιοχές µε νερό το οποίο περιέχει πολλά άλατα: Εγκαταστήστε µια διάταξη αποσκλήρυνσης ή γεµίστε µε νερό που δεν περιέχει άλατα. B Προρυθµίστε την πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης. B Συσκευές ZW: Ανοίξτε το διακόπτη κρύου νερού B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων.

B Ανοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης B Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης 38 και γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης σιγά-σιγά µέχρι να επιτευχθεί πίεση 1,2 bar.

Καταλαβαίνουμε ποιες παρανοήσεις σχετίζονται με την πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη   - Πρόκειται για καθαρή πρωτεΐνη, η κύρια πρώτη ύλη για την οποία είναι το γάλα ή μάλλον ο ορός γάλακτος. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η πρωτεΐνη είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής χημικής σύνθεσης και είναι χρήσιμο αποκλειστικά για τους αθλητές ως ντόπινγκ.

B Ανοίξτε τον αυτόµατο εξαεριστή του κυκλώµατος θέρµανσης 27 και µετά τον εξαερισµό κλείστε τον πάλι. B Ξαναγεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης µέσω της στρόφιγγας πλήρωσης 38 µέχρι να επιτευχθεί εκ νέου πίεση 1,2 bar. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου.

b απώλεια βάρους

B Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου. Η ρύθµιση της ισχύος καύσης αυτοπροσαρµόζεται διαρκώς στις τρέχουσες ανάγκες.

Απαερωτής R1" | --Απαερωτές | QAT

B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου στη επιθυµητή θερµοκρασία χώρου στην περιοχή από 45 C έως 90 C. Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, ανάβει η φωτοδίοδος LED. Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία προσαγωγής. Η 1η φωτοδίοδος LED ανάβει µε χρώµα κίτρινο και σηµατοδοτεί ότι η συσκευή είναι έτοιµη Stand-By για λειτουργία.

θα με κάνει να χάσω βάρος

Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία η 1η φωτοδίοδος LED ανάβει µε πράσινο χρώµα Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία προσαγωγής του ζεστού νερού. Ο χρονοδιακόπτης διακόπτει τη λειτουργία του µετά τη λήξη της εφεδρικής λειτουργίας διάρκειας 70 λεπτών.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος ζεµατίσµατος! B Μη ρυθµίζετε θερµοκρασίες υψηλότερες από 60 C στην κανονική λειτουργία. B Θερµοκρασίες υψηλότερες από 70 C επιτρέπεται να ρυθµιστούν µόνο για r1 λίπος καυστήρα χρονικό διάστηµα θερµική απολύµανση.

Σε θερµοσίφωνες µε αισθητήρα NTC B Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του θερµοσίφωνα στο θερµοστάτη της συσκευής. Η θερµοκρασία του ζεστού νερού φαίνεται στο θερµοσίφωνα. Στις συσκευές ZW η θερµοκρασία r1 λίπος καυστήρα ζεστού νερού µπορεί να ρυθµιστεί µέσω του θερµοστάτη µεταξύ 40 -C και 60 -C περίπου εικόνα Η θέρµανση τίθεται εκτός λειτουργίας.

Απαερωτής R1"

Η παροχή ζεστού νερού καθώς και η παροχή ηλεκτρικής τάσης για τη ρύθµιση της θέρµανσης παραµένουν. Τέρµα αριστερά περίπου 10 C αντιπαγετική προστασία Τέρµα δεξιά περίπου 70 C πίνακας 6 σας συµβουλεύουµε να µη ρυθµίζετε θερµοκρασίες υψηλότερες από 60 C ιάγνωση βλαβών Ο λέβητας αερίου διαθέτει ένα σύστηµα διάγνωσης βλαβών.

Σε περίπτωση βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναβοσβήνει το πλήκτρο επαναφοράς 61 και µερικές πράσινες δίοδοι LED's του θερµόµετρου r1 λίπος καυστήρα. Για να θέσετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία αποκαταστήστε τις r1 λίπος καυστήρα που εµφανίστηκαν και πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς.

r1 λίπος καυστήρα η στάση σας βοηθάει να χάσετε βάρος

B Για να εξακριβώσετε τυχόν βλάβες παρακαλούµε να συµβουλεύεστε το κεφάλαιο 8. Και στις δυο περιπτώσεις, όµως, απαιτείται ένα µανόµετρο σχήµατος U.

Πρωτεϊνική βλάβη

Κίνδυνος: B Οι ρυθµίσεις που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να διεξαχθούν από έναν εξουσιοδοτηµένο ειδικό Η µέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια εξοικονοµεί χρόνο και γι αυτό θα πρέπει να προτιµάται. Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία υπό πιέσεις χαµηλότερες από r1 λίπος καυστήρα mbar ή υψηλότερες από 25 mbar.

  • Το πλήρωμα καμπίνας χάσει βάρος
  • То, что находилось за стенами города, ничуть их не интересовало: эта область бытия была вычеркнута из их сознания.

Αποθήκευση των ρυθµίσεων ισχύς θέρµανσης : B Για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο επαναφοράς αναβοσβήνει. Μπορείτε r1 λίπος καυστήρα διεξάγετε και άλλες ρυθµίσεις στον τρόπο λειτουργίας Servce. Τερµατισµός του τρόπου λειτουργίας Servce: B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας κι ακολούθως πάλι σε λειτουργία. B Λύστε τις βίδες ασφαλείας για να ανοίξετε τον πίνακα οργάνων βλέπε σελίδα 14 B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce.

Πριν ρυθµίσετε στον τρόπο r1 λίπος καυστήρα Servce: B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων για να λάβει χώρα απαγωγή της θερµότητας. Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας Servce: B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία έχοντας πατηµένο το πλήκτρο επαναφοράς και περιµένετε τι σημαίνουν λειτουργία καύσης λίπους 15 δευτερόλεπτα: Κρατήστε το πλήκτρο επαναφοράς πατηµένο και ταυτόχρονα γυρίστε το θερµοστάτη πρώτα τέρµα αριστερά και ακολούθως τέρµα δεξιά.

/1 a. b c. d e. f g h

Αναβοσβήνουν οι φωτοδίοδοι LED. Η συσκευή βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Servce. B ιεξάγετε τις ρυθµίσεις βλέπε κεφάλαιο 6. B Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη βίδα ρύθµισης 63 και ακολούθως σφραγίστε το.

Οφέλη από πρωτεΐνες

B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce βλέπε κεφάλαιο 6. B Γυρίστε το θερµοστάτη στη µεσαία θέση. Οι τέσσερις φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ! Για ασφάλεια και Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Ρύθµιση της µέγιστης πίεσης στα ακροφύσια B Αφαιρέστε το σφραγισµένο καπάκι της βίδας ρύθµισης B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Η πλακέτα ρυθµίζει στα ακροφύσια τη µέγιστη πίεση.

vida λεπτή απώλεια βάρους

Αριθµός ακροφυσίων Πίεση σύνδεσης mbar Πίεση MAX στα ακροφύσια mbar Πίεση MIN στα ακροφύσια mbar πίνακας 8 Φυσικό αέριο H Βουτάνιο Προπάνιο ,5 1 1 κλειστό περίβληµα 24,0 1 35,0 1 0,7 1 3,0 1 4,0 1 Πίεση στα ακροφύσια Ρύθµιση της ελάχιστης πίεσης στα ακροφύσια B Γυρίστε το θερµοστάτη τελείως προς τα αριστερά. Η πλακέτα ρυθµίζει στα ακροφύσια την ελάχιστη πίεση.

EUR-Lex Access to European Union law

B Ρυθµίστε r1 λίπος καυστήρα ελάχιστη πίεση MΙΝ στα ακροφύσια µε τη βίδα ρύθµισης 64 πίνακας 8. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τις ρυθµίσεις µε γύρισµα του θερµοστάτη προς τα δεξιά και τα αριστερά.

B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε πάλι τη βίδα στεγανότητας 3.

Super User

Έλεγχος της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση B Λύστε τη βίδα στεγανότητας 7 και συνδέστε r1 λίπος καυστήρα µανόµετρο σχήµατος U στην υποδοχή µέτρησης. B R1 λίπος καυστήρα το διακόπτη αερίου. B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά.

B Ελέγξτε την πίεση ροής του αερίου στη σύνδεση:για φυσικό αέριο η απαραίτητη r1 λίπος καυστήρα κυµαίνεται µεταξύ 18 mbar και 25 mbar. Αν η πίεση είναι χαµηλότερη από 15 mbar ή υψηλότερη από 25 mbar η συσκευή δεν επιτρέπεται ούτε να ρυθµιστεί ούτε να τεθεί σε λειτουργία.

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

B Σε περίπτωση αποκλίσεων: Εξακριβώστε την αιτία και αποκαταστήστε τη βλάβη. B Αν δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη: Ειδοποιήστε το εργοστάσιο παροχής αερίου.

r1 λίπος καυστήρα

B Σε περίπτωση ασυνήθους εικόνας της φλόγας: Ελέγξτε τα ακροφύσια καύσης. B Κλείστε το διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε τη βίδα στεγανότητας 7. B Τοποθετήστε το περίβληµα και στερεώστε το µε τις βίδες ασφαλείας.

r1 λίπος καυστήρα

Ίσως σας ενδιαφέρει